Velkommen hos Lind Old Boys

Vedtægter for LIND OLD BOYS

ÆNDRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 22. APRIL 2012.

§ 1.
Foreningens navn er : Lind Old Boys Stiftet den 7. maj 1969
Hjemsted er Lind, 7400 Herning

§ 2.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, herunder at opbygge medlemmernes kondital, og at virke for festligt samvær.

§ 3.
1
Mænd på 30 år og derover kan optages som medlemmer og som støttemedlemmer enhver.
2
Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelse eller udelukkelse. Bliver en person udelukket eller nægtet optagelse, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling, der afgør om bestemmelsen skal opretholdes.
3
Af foreningens midler kan der hvert år efter skriftlig ansøgning skænkes en gave til ungdomsaktiviteter i Lind. Gavens art og værdi fastlægges på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
4
Bestyrelsen har fuldmagt til at samarbejde med andre klubber/foreninger om enkeltarrangementer. I samme forbindelse har bestyrelsen ret til at give arrangørerne en evt. underskudsgaranti på et beløb indtil kr. 1000,- pr. år.

§ 4.
1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer.
2
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.
3
Bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på ordinær generalforsamling –3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år, hvilket indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
4
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
5
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. 1 på lige år og 1 på ulige.
6
Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 5.
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling

§ 6.
1
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
3
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 7.
1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts/april måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel .
2
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
3
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
4
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal (over halvdelen). Ved udelukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
5
Der føres kontrol over vedtagne beslutninger.

§ 8.
På generalforsamlingen behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
A. Bestyrelsesmedlemmer
B. Suppleanter
C. Revisorer
7. Eventuelt

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ del af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden – dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 11.
Foreningen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12.
Vedtagelser i bestyrelsen afgøres ved flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.

§ 14.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, 1/1 – 31/12. Senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15
1
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne 2 på hinanden følgende generalforsamlinger (ekstraordinære) stemmer herfor(se indkaldelse § 9).
2
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende og almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål. Den sidst afholdte generalforsamling træffer beslutning om fordeling af foreningens midler.

3
Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue, undtagen kr. 300,-, som kan benyttes til foreningens opløsning eller til oprettelse af en ny forening, idræts- og ungdomsarbejdet i Lind.