Velkommen hos Lind Old Boys

Generalforsamling, søndag den 31. marts 2019 kl. 12.15.

Referat fra generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af:
- A. Bestyrelsesmedlemmer.
- B. Suppleanter.
- C. Revisorer.
- D. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt.


Ad 1, valg af dirigent:
Efter formand Allan Thomsens velkomst til foreningens 50. ordinære generalforsamling, hvor der i alt deltog 25 medlemmer, foreslog han på bestyrelsens vegne Olaf Siggaard som dirigent.
Der var ikke andre forslag, hvorefter Siggaard var valgt.

Olaf Siggaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med 14 dages varsel, jfr. Vedtægternes § 7.
Efter dirigentens forslag valgte forsamlingen Henning Boel og Iver Houmann som stemmetællere.

Ad 2, aflæggelse af beretning:
Allan Thomsen aflagde beretning for det seneste år og sagde bla.:

”Velkommen til den 50. Generalforsamling i Lind Old Boys og en stor tak til jer der har valgt at dedikere denne søndag til deltagelse i årets GF.
Det har været tradition gennem mange år at formanden giver en status på året der er gået siden sidste GF samt et indblik i hvad der er sket i de forskellige afdelinger”.

Fodbold:
Vi havde 2 hold med i DGI’s udendørsturnering og 1 hold i vinterens indendørsturnering.

Udendørs 55+ 7 mands hold
Jørgen Ejbye og Leif Holmbæk havde delt holdledertjansen, således at Leif tog sig af at samle folk til kampene, og Jørgen tog sig af selve kampenes afvikling.

Holdet startede sæsonen helt usædvanligt med lyn og torden og lå efter 3 runder på en førsteplads med 7 point :)
Dernæst gik det dog noget ned ad bakke. Holdlederne understreger dog at det var mange snævre nederlag.

Samlet endte 55+ på 4. pladsen, så resultatet var absolut godkendt, med stærke hold som Hammerum, Herning KFUM og Sunds forrest i tabellen.
Leif og Jørgen pointerer at Herning Fremad lå bag LOB ved sæsonafslutningen.
Holdet har haft 10 faste spillere igennem sæsonen. På trods af diverse skader - korte og lange - lykkedes det dog alligevel at stille hold - med forskellige tilkaldefolk igennem sæsonen.

Der blev ofte stillet til kampstart med 9-10 mand, men der var også ude i situationer, hvor det virkelig kneb at samle folk.
Til den kommende sæson er der tilsagn fra 12 faste spillere, så det bør alt andet lige være lettere for at samle hold i år.
Stacks Image 1401
Udendørs 45+
Kenneth Jessen og Morten Bennetsen har stået i spidsen for det forenede KLG/LOB 45+.
Det har specielt været en udfordring at skaffe spillere i efteråret. De spillere som er rykket op på 55+ holdet er loyale spillere som altid har været til rådighed til størstedelen af kampene. Det har derfor været nødvendigt at låne spillere udenfor LOB. Efter 18 spillerunder rakte resultatet til en flot 10. plads ud af 10. mulige.
Stacks Image 1419
Gennem de sidste år har det været tradition for afslutte sæsonen med et fælles grillarrangement efter sidste spillerunde hvor spillere for 45+ og 55+ samles i LOBbyen til fælles grillarrangement med saftige frankfurtere og kolde øl.

Det har været noget man har set frem til ved sæsonafslutningen og jeg er sikker på at vi kommer til at afholde et lignende arrangement igen i år.

Sidste år kunne formand NAM berette om at vi i bestyrelsen havde vendt tanken om en fælles Old Boys afdeling i Lind. Temaet har været relevant efter at både KLG og LOB havde haft udfordringer med at stille hold til de sidste kampe i efteråret.

Hen over sommeren og efteråret 2018 havde Niels Arne og jeg løbende møder med formanden for KLG - Hans Christensen og Martin Grauballe.

I september blev der indkaldt til spillermøde mellem KLG og LOB for at informere spillere om tankerne omkring sammenlægningen. Hele vejen rundt har der været opbakning til beslutningen og i LOB glæder vi os til at byde de nye spillere velkommen.

Fremadrettet kommer alt Old Boys fodbold dermed til at være samlet i LOB, hvilket giver god mening da vi trods alt er en Old Boys klub.

KLG tager sig fortsat af ungdomsrækkerne samt serie fodbold hvor de har de bedste forudsætninger mht. trænere m.m. For at skaffe endnu flere spillere har vi benyttet facebook siden ”Hjælp hinanden i Lind” hvilket har skaffet 4-6 nye spillere. Pt. er vi 38 spillere som har tilkendegivet at de ønsker at spille i år.
7 spillere har forladt fodbold, hvoraf de 2 kom fra LOB.

Petanque
Formand for petanque Carsten Kejser informere at de har nogle rigtig aktive medlemmer som møder op på banerne for at dyrke petanque – i alt slags vejr.
Ligesom ved sidste generalforsamling så kan Carsten desværre informere at der stadig er en del bøvl med nogle unge mennesker, som ikke helt har forstået, at holde omgivelser pæne og ryddelige omkring petanque banerne. Banerne er fortsat udsat for hærværk.

Medlemsantallet er meget konstant og tæller nu 54 medlemmer men petanque vil selvfølgelig gerne være flere – specielt også yngre medlemmer, men det er svært at tiltrække dem.

Som nogen af jeg måske allerede ved, så havde Lind Petanque generalforsamling d. 25. februar, hvor man vedtog at gennemføre vedtægtsændringer som betyder, at Lind Petanque ikke fremover vil være en underafdeling af LOB.

Det betyder desuden, at de petanque spillere som ønsker at være LOB-medlemmer fremover skal betale kontingent på samme vilkår som de øvrige medlemmer.

Kroket
Ingen beretning fra Arne Vestergaard

Gå og løb
Søren Ankerstjerne fortæller at ”Løbeklubben” p.t. består af 3-5 løbere der hver søndag binder løbeskoene og begiver sig ud på en 8 km. lang løbetur.
Om fredagen er der desuden 3-4 medlemmer som går en tur på 10-15 km.

Badminton
Bent Christensen fortæller at der hver mandag spilles badminton på Højgårdskolen.
Gruppen er på 10 mand som benytter skolens gymnastiksal mandage kl. 19-21.
Gruppen er et rent hyggehold. Det stilles ikke op til turneringer.

Volley
Sjakbajs Kalle informere at den 3. sæson i den nye hal snart er forbi. Der har været volley i mere end 10 sæsoner på programmet i LOB regi.
Sidste udmarvende kamp bliver onsdag den 1. maj kl. 18.00.
Sæsonen har budt på adskillige opture med meget spændende og lige opgør, der som vanligt har udløste efterfølgende øl i LOBbyen, hvor håneretten heller ikke fornægter sig.

Vi er alle meget dårlige tabere, siger Kalle!
Gruppen består af en herlig flok "drenge" i alderen fra ca. 45 til 69 år.
Desværre er de tidligere +70 stoppet og også et par stykker +60, men heldigvis er der til gengæld kommet nye, lidt yngre kræfter til, som lover godt for fremtiden.
Volley siger tak til de som faldt fra, og velkommen til de nye.
Gruppen består nu af 23 mænd. Det er vigtigt at have en stor trup idet den fremskredne alder betyder en del skadede, og ikke mindst mange på pensionistrejser med all inklusive.

Så 23 bliver vi helt sikkert aldrig på én og samme aften.
Der er stadig plads i gruppen til flere aktive. Som tidligere år kan alle på hver sit niveau være med i det sportslige, og alle er -uanset niveau -med i det sociale efterfølgende i LOBbyen.

Tak til alle for denne volley-sæson.

Hyggerne
Hos Hyggerne kan Henry berette at baren stadig bliver åbnet hver onsdag aften og lørdag middag, hvor den er bemandet med meget kompetente bartendere, som gør en stor og vigtig indsats for alle klubbens medlemmer.
Er man forhindret den tildelte vagt, ja, så finder man jo selv en afløser/bytter - super - stor tak til jer

Der har også i det forgangne år været afholdt enkelte pool-turneringer med forskellige vindere flere har også om onsdagen udfordret hinanden i kortspillet poker.
Hvis man er interesseret kan man kontakte Jørgen Fisker

Året i LOB
I løbet af 2018 har der været afholdt flere forskellige aktiviteter med flot opbakning fra foreningens medlemmer. I bestyrelsen har vi lagt meget vægt på de tilbagemeldinger der har været på de tidligere aktiviteter.

2017 var første gang vi afholdte oktoberfest i LOBbyen. Tilbagemeldingerne var så positive at vi ikke turde andet end at gentage det igen i 2018. Også her var det en fornøjelse at se så mange medlemmer samlet i LOBbyen. Oktoberfesten bliver naturligvis afholdt igen i 2019.

Bowlingmesterskabet trækker også flere og flere medlemmer med til en hyggelig aften i Herning bowlinghal. Her skal der lyde en stor tak til Excellent Wine for præmier aktiviteter gennem året.

Pokeraften har også samlet mange medlemmer til en hyggelig aften i LOBbyen.

Jubilæum
I år er et jubilæumsår hvor klubben fejrer 50 års jubilæum.
Lørdag d. 4. maj inviteres alle medlemmer med partner til jubilæumsfest i ALPI Hallerne.
Festen starter med en fodboldturnering, hvor LOB stiller med 2 hold. 32+ og 45+.
I bestyrelsen har vi valg at invitere de fodboldhold som LOB normalt spiller med i turneringen.
REMA 1000 har sagt ja til at sponsorere pølser m/tilbehør til alle fremmødte fodboldhold.

Hertil byder LOB på en forfriskning.

Efter fodboldturneringen inviteres alle medlemmer til fest i hallen, hvor der serveres god mad og vin.
Nærmere info følger men sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Arbejdsdag
LOBbyen trænger til en kærlig hånd. Der skal males og laves hovedrengøring af disk, køleskab m.m.
Arbejdsdagen bliver mandag og tirsdag d. 8.+9. april kl. 8.00
Der startes op med rundstykker begge dage.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de medlemmer som har bidraget til beretningen fra de forskellige grene af LOB.
En tak skal der også lyde til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som har valgt at investere deres tid i LOB. Det har ikke været muligt at lave de mange arrangementer uden jeres støtte og indsigt i klubben.
Stacks Image 1437
Stacks Image 1439
Stacks Image 1441
Stacks Image 1445
Stacks Image 1447
Stacks Image 1449
Stacks Image 1451
Stacks Image 1453
Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt, og uden kommentarer, regnskabet.

Pkt. 4 - Indkomne forslag
Bestyrelsen havde modtaget 2 forslag.
Forslag 1 – stillet af Jens Devantier
I stedet for forhøjelse i ølpriser, skal der i stedet ske en generel forhøjelse af medlemskontingent for alle.
Denne forhøjelse skal gennemsnitligt modsvare det kapitalbehov bestyrelsen mener, at vi har.

Formanden fremførte bestyrelsens argumenter for højere ølpriser:
Øl købes gennem hallen til ca. kr. 8 og ikke hos lokale købmænd som tidligere.
Klubben har desuden indført Mobilepay så man undgår større kontant beholdninger i LOBbyen, hvilket også har en udgift. (70 øre pr. transaktion)
Klubben står overfor et 50 års jubilæumsår, hvor der kommer ekstra udgifter i forhold til tidligere år.
Bestyrelsen har dog være ihærdige med at finde sponsorer som kan dække nogle af udgifterne.

Som tidligere nævnt har Rema 1000 valgt at sponsorere pølser m.m. til vores fodboldstævne. Alle udgifterne kan dog ikke dækkes gennem sponsorater.
Ydermere skal der også investeres i nye spillersæt til de 3 fodboldhold. Sidste gang holdene fik tøj var i 2014 hvor det lykkedes LOB af finde sponsorer til denne udgift.
I år er udgiften knap 18.000 for 3 spillersæt. Vi håber dog at kunne skaffe sponsorer igen uden at klubkassen skal belastes.
I LOB har vi gennem det sidste år afhold en masse arrangementer til glæde for klubbens medlemmer. Alle arrangementerne har været med en meget lille egenbetaling hvor klubben har været den største bidragsyder. Lav egenbetaling har medført at flere af klubbens medlemmer tilmelder sig arrangementerne.
Bestyrelsen har i sin beslutning desuden lagt vægt på at klubben er en sportsklub med øje for det sociale sammenhold. Højere kontingenter vil afholde nogle i at melde sig ind og hvem vil man så nyde øllen med?

Ølprisen i LOBbyen har været uændret siden 1996.
Klublokalet vi har i dag er kun til låns. Vi ved ikke om vi har lokalet om 5 år og derfor mener bestyrelsen at vi er nød til at have en fornuftig egenkapital hvis det bliver nødvendigt at finde andre lokaler.

Debat med flere indlæg for og imod. Resultatet blev dog, at dirigenten kunne konstatere, at der var enstemmig opbakning til bestyrelsens forhøjelse af ølpriser.
Ole Hansen spurgte om de økonomiske forhold v. overførslen af KLG Old Boys medlemmer til LOB regi.
Formanden svarede hertil, at økonomien gik lige op, måske med et lille overskud til LOB.

Forslag 2 – stillet af bestyrelsen.
Ændring af §5 i vedtægterne som er fastsættelse af kontingent.
Som det er i dag fastsættes kontingent hvert år på generalforsamlingen.
Bestyrelsen ønsker at kontingentvedtagelsen i år er skal være gældende for 2 år og at kontingentet opkrævet i januar med frist for betaling ultimo januar.
Baggrund for forslaget er at generalforsamlingen kun er for klubmedlemmer som har betalt kontingent. Alle nye medlemmer kan pt. ikke deltage i GF fordi kontingentet bliver fastsat her og dermed ikke kan betales forud.
Hvis kontingentet altid er fastsat 2 år ud i fremtiden har nye medlemmer mulighed for at melde sig ind i klubben inden GF som normalt ligger i marts/april.
Kassereren fremhævede, at forslaget teknisk indebar, at kontingentet i år skulle fastsættes for 2 år, hvorefter det igen blev for 1 år.
Formanden foreslog, at man samtidig nedsatte aldersgrænsen for medlemskab af LOB fra 30 til 28 år, da Old Boys begrebet var under en stadig foryngelse – senest nedsat fra 32 til 30 år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag.

Ad 5, fastsættelse af kontingent
Formanden, Allan Thomsen kunne meddele, at bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for de næste 2 år.
Der var ikke andre forslag, og forslaget om uændrede kontingenter blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6, valg
A, bestyrelsesmedlemmer
På valg var Allan Thomsen, Niels Arne Markussen og Henry Gade (alle villige til genvalg).
Der var ikke andre forslag, og forsamlingen genvalgte Allan, Niels Arne og Henry med akklamation.
B, suppleanter
På valg var Karl-Jørgen Nielsen og Bjarne Pilgaard, der begge var villige til genvalg. Der var ikke andre forslag og Karl-Jørgen og Bjarne var herefter genvalgt med akklamation som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
C, revisorer
På valg Niels Grout (villig til genvalg), som genvalgtes uden modkandidater.
D, revisorsuppleant
På valg John Henriksen, der ligeledes blev genvalgt enstemmigt.

Ad 7, eventuelt
Formanden oplyste, at de lovbefalede oplysninger (persondatalov) om, hvilke data foreningen opbevarer på medlemmerne snarest ville fremkomme på hjemmesiden.
Niels Arne Markussen rettede opmærksomheden på, at klubben snart skulle til at forberede forhandlinger med halbestyrelsen om forlængelse af lejemålet af Lobbyen.
Ole Hansen, der udtrådte af bestyrelsen ved sidste generalforsamling fik af formanden overrakt en gavekurv som tak for godt arbejde.
Johan Juul Jensen takkede bestyrelsen for godt arbejde.
Formanden afsluttede dermed generalforsamlingen med tak til dirigenten og forsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

For referat:
Bent Jensen